Ympäristöministeriö

Vuorovaikutuksen ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen

Pulma

Julkisessa keskustelussa peräänkuulutetaan päätöksentekoa, joka kumpuaa yhteiskunnan eri toimijoiden vuorovaikutuksesta. Ympäristöhallinto ratkaisee monimutkaisia ongelmia, jotka koskettavat kaikkia yhteiskunnan aloja ja toimijoita. Ratkaisujen löytäminen vaatii tulkintaa, yhteistyötä ja keskustelua eri osapuolten kanssa.

Miten ympäristöhallinto voisi kehittää sidosryhmäviestintäänsä ja vuorovaikutustaan sidosryhmiensä kanssa? Miten ympäristöministeriö voisi parantaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan sekä asiantuntijoidensa ymmärrystä vuorovaikutuksen, dialogin, viestinnän, kuulemisen ja osallistumisen keinoista?

Ratkaisu

Analysoimme ympäristöhallinnon käyttämiä vuorovaikutuksen keinoja lainsäädäntö-, ohjelma- ja suunnitelmatyössä. Haastattelimme ympäristöministeriön keskeisten sidosryhmien edustajia ja järjestimme yhteiskehittämisen työpajoja ministeriölle ja sen sidosryhmille.

Kirjoitimme raportin, jossa analysoitiin sidosryhmäviestinnän nykytila ja esitettiin kehitysehdotuksia. Analyysin pohjalta työstimme Vuorovaikutuksen voima – Opas sidosryhmäyhteistyön ja osallistumisen keinoista -käsikirjan tukemaan virkakuntaa esimerkiksi lainsäädäntö- tai ohjelmahankkeen suunnittelussa. Se toimii työkalupakkina, josta voi ammentaa ideoita laadukkaaseen sidosryhmätyöhön. Käsikirja haastaa lisäämään vuorovaikutuksen keinoja erityisesti hankkeiden varhaisessa vaiheessa sekä arvioitaessa lopussa hankkeen onnistumista.

Hankkeen aikana luoduilla työkaluilla ympäristöhallinnon asiantuntijat pystyivät ottamaan vuorovaikutteiset tavat aiempaa suunnitelmallisemmin osaksi työtään. Työ jatkuu vuorovaikutuksen ja osallistumisen kokeiluilla useassa ympäristöministeriön hankkeessa.

Tutustu käsikirjaan: Vuorovaikutuksen voima